Biên bản xác nhận tình trạng hoàn thiện của căn hộ

- Khách hàng xác nhận khi đến nghiệm thu nhưng chưa nhận căn hộ.
Vui lòng click vào đường link để tải về máy